Nacházíte se zde:   Zákaznický portál > Správa > > Mřížky
  |  Přihlásit se

Správa mřížek

Definice mřížek určují zobrazení dat a vzhled. Jsou to globální parametry (Ne uživatelské). Správu definic mřížek provádí role Administrátor.

Pro zobrazování dat se používají tyto typy mřížek:

 • Seznam s filtrem – sestaví stránku s mřížkou (řádky a sloupce)
 • Detail zobrazovací – sestaví stránku typu detail (jednotlivé údaje jsou zobrazovány pod sebou: popis a hodnota)
 • Detail s položkami zobrazovací – sestaví stránku typu hlavička-položky s mřížkou položek
 • Detail pořizovací – sestaví stránku typu detail umožňující vkládání údajů (pořízení požadavku)
 • Detail pořizovací s editací – sestaví stránku typu detail umožňující vkládání a editaci údajů (pořízení požadavku)

Seznam definic mřížek zobrazuje záznamy odpovídající nastaveným Filtračním podmínkám.

Řazení seznamu lze provést kliknutím na odkaz v záhlaví sloupce.

Detail záznamu je zobrazen po kliknutí na požadovaný řádek záznamu.

Pro pořízení nového záznamu slouží ikona Nový záznam Nový záznam.

 

Detail mřížky

Definice mřížek určují zobrazení dat a vzhled. Jsou to globální parametry (Ne uživatelské). Správu definic mřížek provádí role Administrátor.

Detail mřížky umožňuje nastavit datový zdroj a parametry generované stránky.

Předpona kódu – každá definice mřížky je identifikována jednoznačným kódem složeným z předpony a kódu jazyka.

Jazyk – jazyk definice mřížky – volí se z rozbalovacího seznamu implementovaných jazykových verzí.

Název – zobrazuje se jako titulek sestavené stránky.

Typ mřížky – používají se následující typy definic mřížek:

 • Seznam – sestaví stránku s mřížkou (řádky a sloupce) obsahující seznam záznamů a s filtračním panelem umožňující záznamy filtrovat.
 • Detail zobrazovací – sestaví stránku typu detail (jednotlivé údaje jsou zobrazovány pod sebou: popis a hodnota).
 • Detail s položkami zobrazovací – sestaví stránku typu hlavička-položky s mřížkou položek.
 • Detail pořizovací – sestaví stránku typu detail umožňující vkládání údajů.
 • Detail pořizovací s editací - sestaví stránku typu detail umožňující vkládání údajů a editaci.

SQL příkazy – zajišťují přístup k zobrazovaným nebo vkládaným datům. Obsah tohoto panelu je určen typem mřížky:

 • Příkaz SELECT – T-SQL příkaz k načtení dat z odpovídajících tabulek na datovém serveru. Dotaz příkazu musí obsahovat klauzule WHERE kontrolující přístupové klíče uživatele. V případě, že klauzule nebude obsahovat kontrolu přístupových klíčů, uživatel bude mít přístup ke všem záznamům datové tabulky.
 • Tlačítko WHERE – vloží do pole Příkaz SELECT vzorovou klauzuli WHERE kontrolující přístupové klíče uživatele.
 • Názvy klíčových sloupců – u mřížek typu Detail obsahuje seznam klíčových sloupců. Dle těchto klíčů se generují parametry k dohledání záznamu, zobrazovaném na stránce detailu.
 • Příkaz INSERT – T-SQL příkaz na vytvoření nového záznamu na datovém serveru dle vložených dat.
 • Příkaz UPDATE – T-SQL příkaz na aktualizaci záznamu na datovém serveru dle editovaných dat.

Šablony komunikace – u definic mřížek typu Detail pořizovací a Detail pořizovací s editací umožňuje vložit šablony pro zprávy, odesílané automaticky při vkládání a vyřizování požadavků:

 • Zpráva o odeslání požadavku
 • Zpráva o schválení požadavku
 • Zpráva o odmítnutí požadavku
 • Zpráva o editaci požadavku

Odesílatel k šabloně zprávy o vyřízení požadavku  – protože k vyřízení požadavku dochází po synchronizaci a zpracování na straně informačního systému, je zpráva o vyřízení odesílána automaticky. Odesílatel je tedy třeba nastavit.

Zakázat poznámku  – při pořízení požadavku není možné vložit doprovodný text (tělo zprávy). Obsah zprávy se načítá podle šablony zprávy o pořízení požadavku. Je-li poznámka povolena je výsladný obsah složen z šablony a uživatelského zadání.

Zakázat přílohu – při pořízení požadavku není možné vložit soubor jako přílohu do zprávy. Pro typ mřížky Detail pořizovací s editací je vkládání přílohy vždy zakázáno, protože se edituje jen obsah datové části požadavku. Je-li příloha potřeba musí být umístěna v datové větě.

Automaticky schvalovat – příznak, který způsobí automatické schválení požadavku ihned po jeho pořízení . Využívá se u požadavků, které lze zpracovat zcela automaticky.
Pozor! Konfigurační proměnná app.autoSchvaleniUzivateleID musí obsahovat ID existujícího uživatele.

Javascript – kód prováděný na stránce. Kód definuje funkce, které lze spouštět z vybraných sloupců mřížky. Postup definice javascriptu.

Definice sloupců – mřížka se seznamem definic sloupců mřížky.

Nový sloupec přidáte kliknutím na ikonu Nový záznamNový záznam.

Změny uložíte pomocí ikony uložitUložit .

Kopii definice mřížky vytvoříte ikonou kopie Kopie.

Záznam je možné zrušit ikonou zrušit Zrušit.

 

Detail sloupce mřížky

Definice mřížek určují zobrazení dat a vzhled. Jsou to globální parametry (Ne uživatelské). Správu definic mřížek provádí role Administrátor.

Detail sloupce mřížky slouží k vytvoření nové nebo k editaci stávající definice sloupce mřížky.

Sloupec má tyto vlastnosti:

Pořadí – pořadové číslo sloupce určuje pořadí při zobrazování (u mřížek: zleva doprava, u detailu seshora dolu).

Skupina – údaje na detailových stránkách (typ Detail s položkami zobrazovací) je možné seskupovat dle klíče skupina. Při sestavování stránky změna skupiny způsobí, že se do stránky vloží oddělovacím řádkem s názvem skupiny.

Typ – typ sloupce (údaje) voleny z rozbalovacího seznamu. Typy sloupců jsou:

 • BoundField - sloupec zobrazující text
 • HyperLinkField – odkazový sloupec s volným URL odkazem (do vlastností DataNavigateUrlFormatString je možné vložit jakýkoliv URL odkaz)
 • CheckBoxField – sloupec s CheckBoxem
 • ComboboxField – sloupec s ComboBoxem
 • CalendarField – sloupec typu Datum s kalendářem
 • HyperLinkMrizka – odkazový sloupec odkazující na datovou stránku (místo URL se vkládá kód definice mřížky)
 • FileUploadPozadavkyDetail – sloupec typu Upload. Používá se pouze na pořizovacích stránkách. Umožňuje importovat soubory jako přílohy. Soubor je uložen v datové větě požadavku. Vyžaduje tabulku s odpovídající strukturou: tabulka musí obsahovat dva sloupce: datový sloupec typu nvarchar(250) pro název souboru a datový sloupec varbinary(max) pro obsah souboru. Tyto dvojice se mohou vyskytovat v definici vícekrát pro možnost přiložit více souborů. Názvy sloupců musí být samozřejmě unikátní. Přístup k příloze se ověřuje podle přístupu k požadavku (dbo.Komunikace, kde komunikaceTypyID = 3)
 • InfoCombo - sloupec s ComboBoxem rozšířený o doplňující informaci k vybrané hodnotě (např. cena vybrané služby)
 • FileDownloadDokumenty - sloupec pro zobrazení hyperlinku pro stažení dokumentu v seznamu (i detailu). Soubor musí být uložen v tabulce dbo.Dokumenty. Přistup k příloze se ověřuje podle přístupu k záznamu, který na přílohu odkazuje (Hash klíče dokumentyID). Proto jako vlastnost "Datový sloupec" musí být uveden název sloupce z SQL příkazu Select, který nese hodnotu dokumentyID příslušného záznamu v dbo.Dokumenty a vlastnost DokumentyIDHashField obsahuje název sloupce, který obsahuje hodnotu sestavenou v SQL příkazu Select takto: dokumentyIDHash = @dokumentyIDHash[<název sloupce s hodnotou dokumentyID>]  
   
 • Label - sloupec zobrazující text. Label má dvě možnosti zobrazování hodnoty. Jedna je klasické bindování na sloupec v SELECT dotazu mřížky(Tato možnost je přístupná jenom pokud není vyplněna vlastnost Text!), nebo se obsah načítá z vlastnosti Text, která obsahuje select dotaz, ve kterém se lze odkazovat na parametry @userID, @groupID, @roleName.Vlastnost Datový sloupec musí být naplněna libovolným textem (např. label), jinak se pole nebude zobrazovat, na hodnotě nezáleží. Použití na detailu.
  Sloupec Label lze použít jako skrytý formulářový prvek pro případné využití jeho hodnoty v javascriptové funkci, např.: Sloupec Label se naplní hodnotou určijící počet dnů splatnosti a javascriptová funkce bude automaticky doplňovat datum splatnosti při zadání data vystavení + hodnota z Labelu. Javascriptová funkce se bude odkazovat na prvek s ID, které je shodné s vyplněnou vlastností Datový sloupec na detailu sloupce.
 • FileDownloadPozadavkySeznam – Používá se pouze na stránkách typu seznam a detail. Umožňuje download souboru jako přílohy záznamu. Soubor je uložen v datové větě požadavku. Přístup k příloze se ověřuje podle přístupu k požadavku (dbo.Komunikace, kde komunikaceTypyID = 3). Proto jako vlastnost "Datový sloupec" musí být uveden název sloupce z SQL příkazu Select, který nese hodnotu komunikaceID příslušného požadavku. Vlastnosti SouborNazevField a SouborObsahField obsahují názvy sloupců, ve kterých jsou uloženy název a obsah souboru. Tyto sloupce NEMUSÍ být obsaženy v SQL příkazu Select.
  Pozor!
  V případě, že existuje záznam v komunikaci, tak se zobrazuje odkaz pro stažení dokumentu. Pro správné použití je tedy potřeba v SELECT dotazu mřížky kontrolovat jestli soubor existuje a komunikaceID případně plnit podmíněně. např.:

komIDProStazeni = CASE WHEN Komunikace.souborObsah IS NULL THEN NULL ELSE Komunikace.komunikaceID END

Název sloupce – v rámci mřížky by měl být unikátní.

Datový sloupec – název sloupce ze zdroje dat (z SQL příkazu SELECT)

Titulek sloupce – zobrazuje se jako titulek sloupce v mřížkách nebo jako popis údajů na detailových stránkách.

CSS class sloupce – vzhled obsahu sloupců (údajů) se nastavuje pomocí kaskádových stylů. Styl se vybírá z rozbalovací nabídky.

CSS class titulku – vzhled titulků (popisek) sloupců (údajů) se nastavuje pomocí kaskádových stylů. Styl se vybírá z rozbalovací nabídky.

Typ filtru – u seznamových stránek nastavuje způsob filtrování: zda se dle obsahu sloupce bude možné filtrovat a jak se bude vkládat obsah pro sestavení filtrační podmínky).

Zobrazovaný sloupec – název sloupce ze zdroje dat (z SQL příkazu SELECT), který se má použít pro zobrazení hodnoty. Typické použití u komboboxů: datový sloupec musí zůstat ten s hodnotou, aby bylo možné např. kopírovat požadavky a tím pádem je potřeba nastavit Zobrazovaný sloupec na jiný sloupec, třeba s JOINem, který je použit pro mód zobrazení.
Lze jej také použít pro uložení zobrazované hodnoty (zobrazovaná hodnota komba - DataTextField, InfoComboboxColumn - uložení včetně vysvětlivek pod kombem) do daného sloupce - parametr má pochopitelně stejný název jako sloupec.
V případě, že není vyplněný, bude použít údaj Datový sloupec.

Filtrovaný sloupec – název sloupce ze zdroje dat (z SQL příkazu SELECT), dle kterého se filtruje. V případě, že není vyplněný, bude použít údaj Datový sloupec.

Požadovaná hodnota – používá se pouze na pořizovacích stránkách. Určuje, zda je hodnota údaje povinná (je-li zaškrtnutý, nedovolí uložení údaje s prázdnou hodnotou)

Validace – používá se pouze na pořizovacích stránkách. Určuje způsob validace vkládaných hodnot.
Validuje se pomocí SQL dotazu, který vrací hodnotu errorMessage. ErrorMessage obsahuje chybovou hlášku, která se zobrazí při chybné validaci pole, nebo prázdný řetězec, pokud je validační podmínka splněna.

Příklad použití:
SELECT errorMessage = CASE (SELECT COUNT(*) FROM ... WHERE ... = @parametr)
WHEN 1 THEN ''
ELSE 'Špatně zadaný název role'
END

Vlastnosti sloupců – doplňující parametry nastavení dle typů sloupců.

 • DataFormatString - Formátování zobrazovaných dat. Příklady formátování.
 • DataTextFormatString - Formátování zobrazovaných dat pro hyperlink. Příklady formátování.
 • DataInfoField – Sloupec pro hodnotu informačního řádku
 • DataNavigateUrlFields – Datová pole pro sestavení URL adresy
 • DataNavigateUrlFormatString – URL adresa
 • DataNavigateUrlGridCode – Předpona kódu mřížky pro sestavení URL adresy
 • DataSourceSelectCommand – Select pro zdroj komba
 • DataTextField – Sloupec pro zobrazení v kombu
 • DataValueField - Sloupec pro hodnotu komba
 • DokumentyIDHashField - Sloupec jehož hodnota je Hash kód ID záznamu v tabulce dbo.Dokumenty
 • MaxFileSize - Maximální velikost souboru v bajtech
 • MaxLength - Maximální počet znaků
 • Multiline - Příznak víceřádkového pole. Vkládá se hodnota True pro zobrazení víceřádkového pole.
 • RegExpression - Regulární výraz pro validaci vstupní hodnoty. Příklady regulárních výrazů.
 • RegExprMessage - Hláška při nesplnění regulárního výrazu pro validaci vstupní hodnoty
 • RequiredErrorMessage - Hláška pro vyžádání zaškrtnutí checkboxu
 • SouborNazevField - Datový sloupec pro uložení názvu souboru
 • SouborObsahField - Datový sloupec pro uložení obsahu souboru
 • Width - Šířka pole. Pro ComboBoxy je potřeba přidat 5px navíc oproti šířkám sloupců textového pole (BoundField)
 • Text - Pro sloupec typu LABEL. Sloupec definuje SELECT dotaz, který vrací hodnotu textu, který se má zobrazit na detailovém formuláři např. jako doplňující informace k požadavku.
 • JavaScriptFunction - Pro sloupce typu BoundField, CheckBoxField, ComboboxField a CalendarField. Vlastnost definuje název javasriptové funkce spouštěné při změně hodnoty na formuláři pořízení. Funkce je definovaná na detalu mřížky v poli Javascript. Zadává se celý název funkce např.: UzivatelskaFunkce().
 • Maska - Pro sloupce BoundField a CalendarField. Slouží k nastavení masky na vstupní pole, která určuje jaké vstupní hodnoty jsou povoleny. Nastavení masky má smysl pouze se vzájemným nastavením typu masky - vlastnost MaskType. Příklady nastavení masky.
 • MaskType - Určuje typ vkládané hodnoty - Number, Date, Time, DateTime. Její nastavení má smysl pouze se vzájemným nastavením masky.
 • Hidden - Pro sloupec Label. Příznak o neviditelnosti prvku na formuláři. Hodnota True prvek skryje. Využívá se jako skrytý formulářový prvek pro případné využití jeho hodnoty v javascriptové funkci, např.: Sloupec Label se naplní hodnotou určijící počet dnů splatnosti a javascriptová funkce bude automaticky doplňovat datum splatnosti při zadání data vystavení + hodnota z Labelu.

Změny uložíte pomocí ikony uložitUložit .

Kopii definice sloupce vytvoříte ikonou kopie Kopie.

Pomocí ikony zpět Zpět opustíte editaci.

Záznam je možné zrušit ikonou zrušit Zrušit.