Nacházíte se zde:   Lidské zdroje > Lidské zdroje > > Pozice
  |  Přihlásit se

Pozice

 

 

Volby v menu slouží k veškerým operacím spojených s pracovními pozicemi a k přidání nové pozice. 

 

 

   Výpis Seznamu pozic

   Výpis Stromu pozic

   Založení Nové pozice

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Seznam pozic 

Vypíše seznam osob zadaných v aplikaci.

Výpis je možné filtrovat pomocí vstupního filtru nebo řadit kliknutím na záhlaví sloupce podle kterého mají být položky setříděny.

 

Dvojklikem na položku se otevře detail položky a pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou.

 

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 slouží k založení nového záznamu

 zobrazení detailu vybrané položky

aktualizace obsahu aktivního zobrazení

výpisy součtů hodnot

grafické zobrazení reportů

výstup tiskové sestavy

 

Rozšířený vstupní filtr

V záhlaví seznamu je vstupní filtr, kde je možné definovat podmínky, kterým mají vypsané hodnoty odpovídat.

Pomocí výběrového boxuje možné vybrat jednu z předvolených šablon filtrů a výběr potvrdit  .

Tlačítko  slouží k nastavení šablony filtrů.

 

 

Nová pozice

Slouží k založení nové pozice. Po vybrání se otevře prázdný detail pozice.

 

Příklad vytvoření Nové pozice. 

 

 

Detail pozice

Formulář slouží k úpravě údajů existujícího záznamu.

Pro vyhodnocení ratingu osoby na pozici je potřeba zadat požadavky pro danou pozici. Požadavky se vkládají pomocí ikony Nová položka a výběrem typu kvalifikace. Po potvrzení typu kvalifikace se do příslušného bloku přidá nová prázdná hodnota požadavku připravená k editaci. Každý typ kvalifikace může mít rozdílné vlastnosti i jejich počet.
Společné jsou tyto vlastnosti požadavků:

 • Skupina - označuje začátek skupiny požadavků v rámci jednoho typu kvalifikace.
  • Skupiny mají vliv na výsledek výpočtu váhy daného typu kvalifikace.
  • V rámci jedné skupiny je možné dosáhnout maximální možné hodnoty bodů z požadavků ve skupině (logický součet - OR).
  • Mezi více skupinami se dosažené body sčítají (logický součin - AND). 
  • Vyskytují-li se se ve skupině jen záporné body výsledkem je minimální hodnota Skupina je vždy zvýrazněna orámováním požadavků. Každý typ požadavků má alespoň jednu skupinu. Jako začátek skupiny označen vždy první požadavek, ostatní požadavky jsou volitelné.
 • Platnost od - označuje od kdy je požadavek platný. Prázdná hodnota znamená, že požadavek platí od vždy.
 • Platnost do - označuje kdy končí platnost požadavku. Prázdná hodnota znamená, že požadavek nemá omezenou platnost.
  • Podle zadaného datumu platnosti v pravém horním roku formuláře se barevně označují aktuální požadavky. Platné požadavky k vybranému datu jsou standardním písmem (černé, tučné), požadavky platné v minulosti jsou šedivé a požadavky platné v budoucnosti jsou označeny zelenou barvou.
   Výběr datumu platnosti
 • Povinné - příznak povinného požadavku na pozici. Povinný požadavek se zobrazuje v tisku Nabídka volného místa jako požadavek na oozici, ostatní požadavky jsou v tisku označeny jako výhody. Pokud je zaškrtnutý příznak povinný a osoba, ke které počítáme rating tento požadavek nesplňuje bude mít rating 0%, její ratingy pro jednotlivé typy kvalifikací přitom nulové být nemusí, ale osoba nesplňuje alespoň jeden z povinných požadavků.
 • Ostatní požadavky se liší podle definic typů kvalifikací.

obr. Příklad vyplnění požadavků.

Každý typ kvalifikace má určenou váhu v celkovém ratingu (Hodnota zobrazená vedle názvu typu kvalifikace v %). Počítá se vždy z aktuálně platných požadavků ke zvolenému datu platnosti.

Změna pořadí jednotlivých požadavků se provádí stisknutím šipek nahoru / dolů, které se objevují na konci řádku požadavku po najetí myši na požadavek.
Změna pořadí

 

Příklad výpočtu ratingu osoby na pozici:

Příklad výpočtu

Výpočet ratingu typu kvalifikace:

Rating typu kvalifikace

Výpočet váhy typu kvalifikace:
Váha

Výpočet celkového ratingu:

Celkový rating

 

Kde:

BPmax = maximální hodnota bodů pozice ze všech typů kvalifikací

BPmin = minimální hodnota bodů pozice ze všech typů kvalifikací

BO = body osoby

Cílem je, aby osoba na pozici (platí pro celkový rating i pro rating za jednotlivé typy kvalifikací):
Při dosažení minimálního počtu bodů měla rating 0%.
Při dosažení maximálního počtu bodů měla rating 100%.

 

Podmínky pro generování případů:

V tomto bloku lze nastavit podmínky, podle kterých se budou automaticky generovat případy. Tyto podmínky zpracovává vnější funkce, proto se nabízejí jen ty typy událostí, které jsou zpracovávané a definované. Údaje pro automatické generování případů se mohou vyhodnocovat z externích aplikací, např.: docházkový systém.
Nový typ události přidáte kliknutím na ikonu  nová položka a vybráním hodnoty podmínky pro generování případu, nebo kliknutím pravým tlačítkem myši do bloku Podmínky pro generování případů a vybráním volby
Nová podmínka.
generování případu

Např.: chceme automaticky generovat případ pokud má osoba na editované pozici určitý počet pozdních příchodů. Případ se vygeneruje pokud osoba dosáhla pěti pozdních příchodů o více než půl hodiny v jednom měsíci.

Vyplňované hodnoty:

 • Typ události - výběr z nadefinovaných a zpracovávaných typů událostí
 • Kontrolovaný časový úsek - počet dní ve kterých probíhá kontrola.
 • Počet událostí - počet událostí v kontrolovaném časovém úseku, při kterém se má automaticky vygenerovat případ.
 • Tolerované množství - množství, jehož překročení způsobí vygenerování případu.

Nástrojová lišta

 Nástrojová lišta slouží k základnímu ovládání a obsahuje tyto volby:

 uloží změny v aktuální položce

slouží k založení nové osoby

přepnutí do editačního režimu

výstup tiskové sestavy

zobrazení historie operací s položkou

vložení kopie údajů z existující pozice

 

Všechny povinné údaje na formuláři musí být vyplněny, jinak nelze záznam uložit.

Tlačítko minimalizace  na jednotlivých blocích údajů slouží k minimalizaci daného bloku údajů a tím zpřehlednění aktuálního zobrazení.

Změny je třeba uložit ikonou  .  Pro opuštění formuláře bez uložení změn zavřete aktivní detail a po otázce na uložení vyberte volbu Ne.

 

Příklad vytvoření Nové pozice. 

 

 

Strom pozic

Slouží ke grafickému znázornění vzájemných závislostí jednotlivých pozic.

 

 

Dvojklikem na položku se otevře detail položky a pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou. 

Kvalifikační požadavky pozic

Seznam zobrazuje přehled všech nadefinovaných kvalifikačních požadavků k pozicím.

 

 

Dvojklikem na položku se otevře detail pozice a pravým tlačítkem myši se vyvolá nabídka možností operací s položkou.

 

Seznam je možné filtrovat pomocí vstupního filtru nebo řadit kliknutím na záhlaví sloupce podle kterého mají být položky setříděny.

 

 

Předchozí stránka                                                                       Zpět na začátek                                                                       Další stránka