Nacházíte se zde:   ISM > Obecné > > Vazby
  |  Přihlásit se

 

   Minimalizovat

Schéma zobrazení vazeb


Vstupní parametry:
a)    IDH = ID hlavičky dokladu
b)    IDP = ID položek dokladu


Algoritmy pro vyhledání navazujících dokladů:


1.    Hlavička-Vazby = Vazby hlavičky podle tabulky Vazby
Vybere doklady přes záznamy z tabulky Vazby kde dokladyIDChild nebo dokladyIDParent = IDh.


2.    Položky-Vazby = Vazby položek podle tabulky Vazby
Vybere doklady přes záznamy z tabulky Vazby kde dokladyIDChild nebo dokladyIDParent = IDP.

3.    Hlavička-Obraty = Vazby hlavičky podle obratů
Vybere obraty, kde dokladyID = IDH
Z karet, kde dokladyIDPorizeni != 0, vybraných obratů vybere obraty, kde není dokladyID = IDH nebo IDP.

4.    Položky-Obraty = Vazby položek podle obratů
Vybere obraty, kde dokladyID = IDP
Z karet, kde dokladyIDPorizeni != 0, vybraných obratů vybere obraty, kde není dokladyID = IDH nebo IDP.

5.   Hlavička-dokladyIDBlokace podřízené = Vazby hlaviček podle Polozky.dokladyIDBlokace
Z dokladu podle IDH vybere doklady přes záznamy Polozky.dokladyIDBlokace.

6.    Položky-dokladyIDBlokace nadřízené
Z položek dokladu podle dokladyIDBlokace vybere doklady přes záznamy Polozky.dokladyIDPolozky.

7.    Položky-dokladyIDBlokace podřízené  = Vazby položek podle Polozky.dokladyIDBlokace
Z položek dokladu podle IDP  vybere doklady přes záznamy Polozky.dokladyIDBlokace.

8.    Hlavička-Storna = Vazby hlavičky Storno podle Hlavicky.dokladyIDHlavickyStornovany
Z hlaviček vyhledá záznam kde dokladyIDHlavicky = dokladyIDHlavickyStornovany pro zobrazení stornovaného dokladu.

9.    Hlavička-Stornované doklady
Z hlaviček vyhledá záznam kde dokladyIDHlavickyStornovany = dokladyIDHlavicky pro zobrazení stornujícího dokladu.

 

 

Vstupní parametry:

a)      IDH = ID hlavičky dokladu

b)      IDP = ID položky dokladu

AlgAlgoritmy pro vyhledání navazujících dokladů:


1.    Položka – Vazby = Vazby položky podle tabulky Vazby
Vybere doklady přes záznamy z tabulky Vazby kde dokladyIDChild nebo dokladyIDParent = IDP.

     2.    Položka – Obraty = Vazby položky podle obratů
Vybere obraty, kde dokladyID = IDP
Z karet, kde dokladyIDPorizeni != 0, vybraných obratů vybere obraty, kde není dokladyID = IDH nebo IDP.


3.    Položka-dokladyIDBlokace podřízené
Podle IDP položky vybere doklady přes záznamy Polozky.dokladyIDBlokace.

     4.    Položka-dokladyIDBlokace nadřízené
Podle dokladyIDBlokace z položky vybere doklady přes záznamy Polozky.dokladyIDPolozky.

     5.    Položka - Storna = Vazby položky Storno podle Polozky.dokladyIDPolozkyStornovany
Z položek vyhledá záznam kde dokladyIDPolozky = dokladyIDPolozkyStornovany pro zobrazení stornovaného dokladu

     6.    Položka - Stornované doklady
Z položek vyhledá záznam kde dokladyIDPolozkyStornovany = dokladyIDPolozky pro zobrazení stornujícího dokladu.Realizace

·         MajakFramework.Views.VazbyDetailuView – Pohled pro zobrazování vazeb. Vazby se zobrazují na samostatné záložce. Spuštění záložky vazeb probíhá z toolbaru volbou Vazby, nebo z bloku stavů na detailu dokladu volbou Vazby typu<typ operace>. Podle typu zobrazovaných vazeb se vygenerují prvky pohledu.

·         MajakFramework.Presenters.VazbyDetailuPresenter – presenter pro záložku vazeb. Podle typu zobrazovaných vazeb spouští konkrétní načtení dat.

·         Agenda.SystemClasses.VratVazbyDokladu() – načítá zdroje vazeb pro hlavičku a položku.

·         Agenda.SystemClasses.UlozVazby() – řeší vytvoření nových vazeb do datakontextu dokladu a zrušení zrušených vazeb.

Vazby - popis

Účel

·         Vytváření vazeb mezí doklady agend v rámci Informačního systému (z toho vnitřní vazby). Vazby se vytváří volně mezi hlavičkami, mezi položkami dokladů i smíšeně.

·         Vazby se vytváří mezi doklady v rámci stejného subjektu.

·         Zobrazování vazeb z detailových formulářů hlaviček i položek dokladů.

·         Otevírání detailů provázaných dokladů.

·         Zobrazování vazeb v seznamu vnitřních vazeb s možnosti filtrování a otevírání detailů provázaných dokladů.

·         Zařazování dokladů do případů (viz Případy - Požadavky.docx).

Zobrazení vazeb dokladu s jinými doklady.

·         Samostatná záložka otevírána tlačítkem Vazby toolbaru. Tlačítko aktivuje kontextovou nabídku s volbami dle existujících typů vazeb:

o    Přímé vazby: zobrazuje seznam přímých vazeb – záznamy tabulky DATA.Vazby napřímo spojující doklad s jinými doklady.

o    Vazby přes případy: Hlavička zobrazuje seznam vazeb na případy podle tabulky PRI.PripadyVazby a seznam všech dokladů vázaných na případ. Položka zobrazuje identifikaci položky případu podle klíče Polozky.pripadyID   položky dokladu jsou vázané na případy pomocí klíče Polozky.pripadyPolozkyID. Seznam zobrazuje položky dokladů vázané na položku případu.

o    Podřízené případy: Případ typu Projekt zobrazuje seznam všech případů vázaných na projekt klíčem Pripady.pripadyIDParent a zobrazuje seznam dokladů vázaných na případ přes tabulku PRI.PripadyVazby.

o    Vazby přes karty <OperaceTypy>: v případě, že hlavička dokladu vytváří karty zůstatků, zobrazují se doklady párující tyto karty.

·         Pro každý typ vazby se vytváří samostatná záložka s mřížkou provázaných dokladů.

·         Záložka Přímé vazby – zdroje dat pro obsah mřížky:

o    Vazby dokladu na jiné doklady přes záznamy z tabulky Vazby.

o    Vazby dokladu na jiné doklady přes záznamy z tabulky Vazby položek.

o    Vazby dokladu na jiné doklady přes obraty typu párování (obraty k hlavičce dokladu párují karty jiných dokladů).

o    Vazby dokladu na jiné doklady přes položkové obraty typu párování (obraty k položkám dokladu párují karty jiných dokladů).

o    Vazby dokladu na jiné doklady přes položkové obraty typu Vytvoření karty. (obraty k položkám dokladu vytváří karty a obraty jiných dokladů tyto karty párují).

o    Každý provázány doklad se zobrazuje jednou (Distinct).

 

o    Kontextová nabídka:

·         Nová vazba: umožní přidat vazbu typu Přímá vazba. Provádí se výběrem dokladu z mřížky DATAHlavickyVyber. Aktuální doklad je na straně Parent, vybraný doklad – na straně Child. Výběr by měl načítat doklady dle filtrační podmínky Poslední nastavení.

Při vytváření vazeb se nabízí doklady agend stejného subjektu a typem uvedeným v seznamu Typy vazeb na detailu typu agendy.

·         Seznam Typy vazeb definuje typy agend, jejichž doklady se mohou provazovat s doklady aktuální agendy a mřížky výběru.

·         Vytváření vazeb se provádí ve dvou krocích: volí se typ agendy a pak se vybírá konkrétní doklad zvolené agendy.

·         Detail: otevře detail provázaného dokladu.

·         Zrušit vazbu: ruší pouze vazby s typem Přímá vazba, propojující hlavičku dokladu (není možné rušit vazby k položkám).

o    Oprávnění: operace přidání a zrušení vazby vyžaduje oprávnění s kódem ISM.Vazby.

 

·         Záložka Vazby přes případy

o    Zobrazení z hlavičky:

·         Zobrazení:

·         Zobrazí všechny případy podle tabulky PRI.PripadyVazby, ke každému případu zobrazí jeho vazby na ostatní doklady podle tabulky PRI.PripadyVazby.

·         Funkce:

·         Nový – vytvoří novou vazbu na případ – záznam PRI.PripadyVazby

·         Zrušit - zruší vazbu na případ – záznam PRI.PripadyVazby – Pokud existují položky dokladu svázané s položkami rušeného případu, nepovolí zrušení vazby!

o    Zobrazení z položky dokladu:

·         Zobrazení:

·         Zobrazí identifikaci položky případu podle klíče Polozky.pripadyPolozkyID a identifikaci případu. Zobrazuje seznam všech položek provázaných na položku případu klíčem Polozky.pripadyPolozkyID.

·         Funkce:

·         Žádné

o    Zobrazení z případu:

·         Zobrazení:

·         Mřížka s vazbami PRI.PripadyVazby případu

·         Funkce:

·         Nový – vytvoří novou vazbu na případ – záznam PRI.PripadyVazby

·         Zrušit - zruší vazbu na případ – záznam PRI.PripadyVazby – Pokud existují položky dokladu svázané s položkami rušeného případu, nepovolí zrušení vazby!

o    Zobrazení z položky případu:

·         Zobrazení:

·         Mřížka vazeb položky případu na položky dokladů.

·         Funkce:

·         Žádné

o    Zobrazení z případu typu Projekt:

·         Zobrazení:

·         Epander s identifikací podřízeného případu Pripady.pripadyIDParent a mřížka vazeb podřízeného případu na Hlavičky – PRI.PripadyVazby.

·         Funkce:

·         Žádné

 

·         Záložka Obraty párování typu <Typ operace>

o    Spuštění – z detailu položky dokladu v kontrolu zobrazení stavů pomocí tlačítka Obraty párování typu <Typ operace>.

o    Zobrazení:

·         Celkem: hodnota položky

·         Spárováno: suma hodnot obratů párování

·         Zůstatek: rozdíl mezi celkem a spárováno

·         Obraty: Mřížka obratů s typem operace <Typ operace>.

 

·         Expandéry Vazby přes karty <kód operace>

o    Zobrazují obraty typu Párování ke kartě zůstatku, vytvořené k hlavičce daného dokladu.

o    Vytváří se jeden expandér pro každý typ operace vytvářející kartu zůstatku.

o    Obsah:

o    Tabulka Karta zůstatků má zobrazovat pouze relevantní údaje:

·         Je-li menaIDTuzemska = menaIDCizi nezobrazovat řádek Hodnota v cizí měně.

·         Je-li merneJednotkyID = 0 nezobrazovat řádek množství.

o    Tabulka Obraty má zobrazovat pouze relevantní údaje

·         Je-li menaIDTuzemska = menaIDCizi nezobrazovat řádek Hodnota v cizí měně.

·         Je-li merneJednotkyID = 0 nezobrazovat řádek množství.

·         Expandér Vazby na publikace

o    Zobrazuje vazby na publikace (DATA.VazbyPublikace) – číslo, identifikace a typ publikace.

 

Zobrazení vazeb položky s jinými doklady.

·         Samostatná záložka otevírána přes tlačítko toolbaru Vazby z detailu položky.

·         Záložka je propojena s detailem položky – zavření detailu položky musí zavřít záložku vazeb.

·         Zobrazuje na samostatných záložkách:

o    Přímé vazby: vazby položky na jiné doklady přes záznamy z tabulky Vazby a z obratů položek.

o    Vazby přes případy: seznam dokladů, obsahující položky na

o    Vazby položky na jiné doklady přes obraty, provádějící čerpání z karet zůstatků vytvořených položkou.

·         Záložka Vazby přes případy

o    Zobrazí číslo a identifikace případu položky

o    V mřížce zobrazí seznam dokladů, obsahující položky se stejném pripadyID.

·         Záložka Vazby – zdroje dat pro obsah mřížky:

o    Vazby položky na jiné doklady přes záznamy z tabulky Vazby.

o    Vazby položky na jiné doklady přes položkové obraty typu párování (obraty k položce párují karty jiných dokladů).

o    Vazby položky na jiné doklady přes položkové obraty typu Vytvoření karty. (obraty k položce vytváří karty a obraty jiných dokladů tyto karty párují).

o    Každý provázány doklad se zobrazuje jednou (Distinct).

·         Expandéry Vazby přes karty <kód operace>

o    Zobrazují obraty typu Párování ke kartě zůstatku, vytvořené k položce.

o    Vytváří se jednu záložku pro každý typ operace vytvářející kartu zůstatku.

 

Testování