Minimalizovat

Pořízení platebních kalendářů

Pro pořízení nového záznamu platebního kalendáře slouží průvodce pořízením.

Pořízení nového platebního kalendáře znamená vytvořit samostatný zálohový doklad pro každou platbu dle platebního kalendáře.

Pořízení platebního kalendáře navazuje na proces zpracování dokladu VPO. Pořízení platebního kalendáře se provádí zahájením aktivity. 

Po zahájení aktivity se zobrazí nejdříve informace o dokladu VPO a otevře se detail dokumentu pro pořízení platebního kalendáře. Po uložení průvodce VPO se zobrazí dialog pro zadání inicializačních údajů pro vytvoření platebního kalendáře.

Pro pořízení platebního kalendáře je nutné, aby existovala šablona pro partnera podle dokladu VPO.

Průvodce je rozdělen na jednotlivé kroky, na kterých se zadávají postupně údaje sloužící k pořízení platebního kalendáře.

Popis jednotlivých kroků:

Identifikace dokladu

Minimalizovat
 • Identifikace vlastní - Definuje identifikaci dokladu v informačním systému. Podle identifikace lze doklady vyhledat.
  Pokud je platební kalendář pořizován zpracováním VPO, je identifikace přenesena z dokladu VPO. 
  Pokud je hodnota číselná, přenáší se do identifikace partnerské a do variabilního symbolu.
 • Identifikace partnerská - Používá se jako evidenční číslo daňového dokladu pro kontrolní hlášení. Pokud je zadána číselná hodnota, přenese se do variabilního symbolu.
 • Interní sdělení - Zobrazuje interní sdělení z předchozího zpracování dokladu VPO. Interní sdělení se nikam nepublikuje, ale zůstává uložené na realizovaném dokladu. Slouží hlavně k předávání informací pro následná zpracování dokladu.

Datumové údaje

Minimalizovat
 • Datum vystavení - Datum, kdy je doklad pořizován. Hodnota se vyplňuje automaticky a nelze ji měnit.
 • Datum vystavení dodavatele - Udává datum, kdy byl doklad vystaven dodavatelem. 
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění - Pojem datum uskutečnění zdanitelného plnění definuje § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jedná se o den, kdy má plátce DPH (uskutečňující zdanitelné plnění) povinnost přiznat DPH na výstupu a den, kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet DPH.
  Hodnota se zadává na inicializačním dialogu a nelze ji měnit.
 • Datum přijetí - Udává datum, kdy byl doklad přijat.

Platební podmínky

Minimalizovat
 • Celkem k úhradě na dokladu - Hodnota, která informuje o očekávané částce dokladu. Celkovou částku dokladu potom udává součet hodnot položek dokladu. Při pořizování položek je hodnota viditelná i s hodnotou rozdílu. Informace by tak měla napovídat, zda při pořizování platebního kalendáře, nebylo zapomenuto na nějakou položku, nebo hodnoty položek jinak neodpovídají. Rozdíl po pořízení všech položek by tak měl být vždy nulový.
 • Použít jako jednotkovou cenu na položkách faktury - Pokud je pro pořízení dokladu platebního kalendáře použita šablona, která má definované položky s pevně nastaveným podílem pro konkrétní útvary, lze využít automatického rozdělení hodnoty "Celkem k úhradě na dokladu" na položky platebního kalendáře. Částka "Celkem k úhradě na dokladu" se podle definovaných podílů automaticky rozdělí na položky šablony.
 • Celkem odpočty záloh - Stejně jako u částky "Celkem k úhradě na dokladu" jde o kontrolní částku platebního kalendáře. Při pořizování položek pro odpočty záloh lze kontrolovat celkovou hodnotu odpočtu s hodnotami pořízených položek. Výsledný rozdíl po pořízení všech položek by měl být vždy nulový.
 • Datum splatnosti - Datum, ke kterému je doklad splatný.
 • Proplatit - Umožňuje rozhodnout, zda je možné doklad proplatit, nebo proplacení blokovat.

Identifikace platby

Minimalizovat
 • Variabilní symbol - Slouží k identifikaci platby. Může být vyplněn podle šablony, v takovém případě jeho hodnotu nelze měnit. Pokud na šabloně variabilní symbol zadán nebyl, může být vyplněn podle identifikace partnerské, pokud byla zadána číselná hodnota.
 • Konstantní symbol - Výběr hodnoty z číselníku Konstantní symboly.
 • Specifický symbol - Hodnota se vkládá ručně
 • Bankovní účet - Výběr z účtu partnera. Je-li pouze jeden, vybere se automaticky. Je-li na šabloně vyplněn, nastaví se podle šablony. Jinak je potřeba vybrat z účtů partnera.

Položky

Minimalizovat
Položky můžou být již předem vytvořené podle definice použité šablony pro pořízení dokladu platebního kalendáře. Nové položky je možné přidat tlačítkem "Nový záznam" v nástrojové liště.
 • Typ - Určuje použití položky, např. Nákupní položka, Odpočet zálohy, Textová položka atd. Typ má vliv na zobrazované prvky při pořizování nové položky.
 • Rozhodné datum - Určuje hodnoty, jejichž platnost může být časově omezena – například cenové složky a sazby DPH. Automaticky se nabízí datum vystavení faktury.
 • Karta položkové základny - Zobrazuje, na jakou kartu z položkové základny položka odkazuje. Karta může mít definovanou cenovou složku, která je načtena a zobrazuje se jako Jednotková cena.
 • Název - Vlastní název položky.
 • Případ - Odkaz na položku případu. Z položky případu se přebírá útvar. Má-li případ jen jednu položku, vybírá se automaticky.
 • Útvar - Výběr útvaru. Nabízí se útvary vybraného subjektu. Útvar má vliv na rozpočet ceny podle podílů (viz popis kroku Platební podmínky).
 • Množství - Určuje množství položky. Pokud to měrná jednotka umožňuje, lze změnit měrnou jednotku množství stisknutím tlačítka "Upravit hodnotu" za prvky množství. Změna měrné jednotky má vliv na množství nebo na cenu. Po vybrání měrné jednotky se zobrazí dotaz "Přepočítá množství položky podle nové měrné jednotky. Chcete pokračovat?" - Hodnota ANO přepočítá množství položky, cena položky zůstává stejná. Hodnota NE zachová množství a přepočítá cenu položky.
 • Jednotková cena bez DPH - Po výběru karty položkové základny je jednotková cena načtena z cenového systému. Pokud karta nemá cenu definovanou, zůstává hodnota nulová. Hodnotu lze v obou případech ručně upravit tlačítkem "Upravit hodnotu". Tato volba zobrazí dialogové okno, kde je možné zadat novou jednotkovou cenu, nebo slevu/přirážku v měně, nebo procentech. Úpravy jednotkové ceny jsou viditelné na cenových složkách položky po stisknutí tlačítka "Rozpis ceny". Aby bylo možné upravenou jednotkovou cenu rychle vrátit na původní hodnotu, lze zvolit "Aktualizovat cenu podle cenového systému". Každá změna jednotkové ceny položky má vliv na celkovou cenu.
 • Sazba DPH - Zobrazuje typ sazby a její procentní hodnotu. Stisknutím tlačítka "Upravit hodnotu" se zobrazí výběr možných typů sazeb DPH. Nabídka typů sazeb DPH se může lišit podle nastavení konkrétní karty položkové základny a podle vlastností partnera uvedeného na dokladu.
  • Tuzemský partner
   • Neplátce DPH - NEnabízí se sazby DPH s typem Přenesená daň základní a Přenesená daň snížená a bez nároku na odpočet.
  • Není tuzemský partner - Sazby DPH běžných typů nahrazuje sazbami Přenesená daň (Základní sazba -> Přenesená daň základní). 
 • DPH - Vypočtená hodnota DPH podle vybrané sazby DPH.
 • Korekce DPH - Umožňuje upravit vypočtenou hodnotu PDH.
 • Celkem - Zobrazuje výslednou cenu položky v závislosti na jednotkové ceně položky, jejím množství a sazbě PDH.
 • Celkem k úhradě - Kontrolní hodnota celkové částky platebního kalendáře. Během přidávání položek a jejich nastavení se přepočítává hodnota rozdílu mezi předpokládanou hodnotou platebního kalendáře a její vypočtenou hodnotou podle součtu všech definovaných položek. Rozdíl by měl mít nulovou hodnotu. 
 • Celkem odpočty záloh - Kontrolní hodnota celkové částky platebního kalendáře. Během přidávání položek a jejich nastavení se přepočítává hodnota rozdílu mezi předpokládanou hodnotou platebního kalendáře a její vypočtenou hodnotou podle součtu všech definovaných odpočtových položek. Rozdíl by měl mít nulovou hodnotu.

 

Kontrola před uložením

Minimalizovat

Poslední krok slouží k ověření správnosti vložených údajů.
Pokud je některý z údajů chybně je možné se vrátit na daný krok a údaj opravit.
Tlačítkem uložit v nástrojové liště potvrdíte správnost údajů a provedete uložení dokladu.

.

Po uložení dokladu platebního kalendáře je možné pokračovat pořizováním dalšího dokladu. 

Na zobrazeném dialogu zvolte ANO pro pokračování v pořizování dalšího dokladu. Volba NE povede k ukončení aktivity.

Při pořizování dalšího dokladu platebního kalendáře je postup stejný jako u prvního dokladu. Zobrazí se inicializační dialog, kde je jako šablona uvedena právě vytvořená platebního kalendáře. Po potvrzení následuje otevření průvodce pořízením platebního kalendáře.